Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod

Mr Data

Het kabinet wil mensen stimuleren om zelf regie te nemen op hun loopbaan en hun leven, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken.[Mr Data Business School reactie-verzoek-informatie-positie-zelfstandigen-op-de-arbeidsmarkt] De aanpak Leven Lang Ontwikkelen (LLO) speelt daarin een belangrijke rol. Mensen moeten kunnen beschikken over middelen die naar eigen inzicht kunnen worden besteed aan opleiding en ontwikkeling gericht op het duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt ook al regelmatig. Dit jaar is maar liefst € 1,6 miljard beschikbaar voor duurzame inzetbaarheidsbudgetten voor 2,3 miljoen werknemers, blijkt uit onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN.2 Het kabinet is dan ook verheugd over de inzet van de vele partijen die actief LLO stimuleren, landelijk, regionaal en sectoraal. Het kabinet wil meer eigen regie stimuleren door duidelijkheid te bieden aan private partijen over de fiscale behandeling van individuele leer- en ontwikkelbudgetten.3 Daarnaast werkt het kabinet aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkelbudget4 , het zogenoemde ‘STAP-budget’5 , dat mensen de (financiële) mogelijkheid geeft stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen. En we werken aan het flexibeler en aantrekkelijker maken van het opleidingsaanbod, zodat een opleiding ook goed te combineren is met werk en privé-leven. Met deze brief informeren we uw Kamer over de voortgang op deze onderwerpen, mede naar aanleiding van toezeggingen die op verschillende momenten zijn gedaan.6 Rond de zomer zullen wij uw Kamer meer integraal informeren over de stand van zaken van het LLO-beleid. Ten behoeve van deze brief is overleg

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir


1 thought on “Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod

  1. stormovoer11

    Knee active plus cu ajutorul

    Cheers! Ample tips!

Comments are closed.