Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

vastellingsovereenkomst ww, transitievergoeding berekenen, vastellingsovvereenkomst engels, vastellingsovereenkomst betekenis, vastellingsovereenomst ex artikel 7:900 BW, vastellingsovereenkomst voorbeeld overeenkomst, corona

Check vastellingsovereenkomst via computer automatisch systeem, veilig en anoniem.

 

A: Partijen & bevoegheden

B: Nemen het volgende in aanmerking

C: Welke datum in dienst

D: Reden voor ontslag

E: Passende functie

F: Initatief voor ontslag

G: Juridische hulp, bedenk tijd

H: Doel van de vastellingsovereenkomst

I: Geldigheid overeenkomst

J: Einddatum van de arbeidsovereenkomst

K: Wel of geen vrijstelling van werk

L: Ontslagvergoeding

M: Eindafrekening

N: Juridische kostenvergoeding

O: Mogelijk om eerder bij andere werkgever iin dienst te treden

P: Bedrijfseigendommen

Q: Communicatie en geheimhouding

Q: Getuigschrift en referenties

R: Precontractuele verplichtingen

S: Pensioen

T: Bedenktijd

U: Finale kwijting

V: Slotbepaling

W: Beroep op nietigheid

X: Beroep op rechtskennis

Y: Beroep op ‘Redelijkheid tot billiheid onaanvaardbaar’

Z: Beroep op haviltexarrest

 

Relevante links:

https://www.sprengersadvocaten.nl/wp-content/uploads/2020/02/ArbeidsRecht-2019-26.pdf

 

Nietigheid vastellingsovereenkomst

art.  3:53 BW

art. 6:203 BW e.v. (onverschuldigde betaling) het recht deze prestatie van degene jegens wie is gepresnteerd, terug te vorderen

De_gevolgen_van_een_nietige_of_vernietigde_geldleningsovereenkomst vastellingovereenkomst

nietigheid overeenkomst is dan wel met terugwerkende kracht is ontbonden op grond van de (reflexwerking van de) Colportagewet

 

  1. Gelet op voornoemde reflexwerking ligt het op de weg van [bedrijf] om te stellen en zo nodig te bewijzen dat het onderhavige beding op grond van artikel 6:233 aanhef en onder sub a BW
  2. consument te beschermen die door een verkoper, doorgaans aan huis, wordt overvallen met een aanbod, door de verkoper wordt bewogen dit aanbod te aanvaarden en zich kort daarna realiseert dat hij die aanvaarding onvoldoende heeft overwogen en dat hij daarvan spijt heeft
  3. Op grond van de Colportagewet heeft de consument in dat geval het recht binnen een termijn van 8 dagen (na dagtekening van de betreffende akte bij de Kamer van Koophandel) de overeenkomst te ontbinden, welke ontbinding terugwerkende kracht heeft.

een overeenkomst met een oorzaak in strijd met de goede zeden was ongeoorloofd, en derhalve ‘krachteloos’ (nietig)

  1. art. 3:40 lid 1 BW,
  2. In wetten en verdragen zijn nog talloos veel andere verwijzingen naar de goede zeden opgenomen. Geheel willekeurig verwijs ik naar: art. 1:121 BW; art. 4:935 en 938 BW; art. 7:678lid 2 onderfen 679lid 2 onder b BW; art. 7:902 BW; art. 7 Gw; art. 8:62 Awb; art. 429g, 1063, 1065 en 1069 Rv; art. 4 Eenvormige Beneluxwet op de merken; art. 4 Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen; art. 5 ROW; art. 3 ROW 1995; art. 53 Europees octrooiverdrag; art. 31 ESH; art. 6, 8, 9, 10 en 11 EVRM; art. 12, 14, 18, 19, 21 en 22 IVBPR. Overigens zal het navolgende in veel gevallen ook opgaan voor het begrip goede zeden zoals vermeld in die bepalingen.

Voorbeelden:

https://www.outplacementbureau.nl/wp-content/uploads/2015/12/modelvaststellinguwv.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir