SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Zo komt Nederland stap voor stap uit de intelligente lockdown

Het probleem!

Het aantal annuleringen in de horeca is gestegen met 48 procent en ook het aantal nieuwe reserveringen blijft uit, meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vrijdag op basis van eigen onderzoek

Als gevolg wordt het omzetverlies voor maart geschat op 630 miljoen euro. Als de rest van Nederland net zo getroffen wordt als Brabant en Amsterdam zal dit verlies toenemen naar 700 miljoen euro per maand.

Voor door corona getroffen landbouwbedrijven biedt regeling nauwelijks soelaas. De meeste landbouwbedrijven zijn eenpitters. Vast personeel is op slechts een deel van de bedrijven aanwezig. 

Zwaar getroffen deelsectoren bijstaan Deze ondernemers kunnen alleen maar terugvallen op algemene regelingen als € 4.000 per ondernemer, zelfstandigenbijstand zonder

 

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

Onze oplossingen

Er zijn twee tijdvakken gepland in 2020 waarin subsidie kan worden aangevraagd.
De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur. 70%

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

Er zijn twee tijdvakken gepland in 2020 waarin subsidie kan worden aangevraagd.
De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur. 70%

Onze a,b,c,d,e diensten in het kort

a. het opleidings- of ontwikkelplan dat voortkomt uit de doorlichting; b. de loopbaanscan of het ontwikkeladvies waarin de uitkomsten van het uitgevoerde traject zijn beschreven, getekend door de adviseur en de deelnemer; c.met de gerealiseerde methode gemoeide producten; d.een praktijkleerovereenkomst, die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen, de kwaliteiten of kwalificaties in de beroepsvorming bij de ondernemer zijn behaald; e. een administratie waaruit de begeleiding van de leerling, deelnemer of student blijkt en de wijze waarop de leerling, deelnemer of student heeft deelgenomen aan de praktijkleerplaats bij de beroepsopleiding in de derde leerweg.

Er zijn twee tijdvakken gepland in 2020 waarin subsidie kan worden aangevraagd.
De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur. 70%

Looptijd

Artikel 11. Looptijd 1.Een initiatief voor subsidies op grond van hoofdstuk 2 wordt afgerond binnen een periode van 12 maanden. 2.Een initiatief voor subsidies op grond van de hoofdstukken 3 of 4 wordt afgerond binnen een periode van 24 maanden. 3.Een initiatief kan pas aanvangen na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag en wordt uitgevoerd binnen de in de beschikking tot subsidieverlening genoemde initiatiefperiode. 4.De looptijd, bedoeld in het eerste of tweede lid, vangt aan 3 maanden na de subsidieverlening, hetgeen is vastgelegd in de beschikking tot subsidieverlening.

Er zijn twee tijdvakken gepland in 2020 waarin subsidie kan worden aangevraagd.
De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur. 70%

Subsidiabele kosten

Artikel 12. Subsidiabele kosten 1.Voor de subsidie van initiatieven als bedoeld onder artikel 4, eerste lid, onderdeel a, b en c, komen de volgende kosten in aanmerking: a.externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ter uitvoering van een subsidiabel initiatief; b.directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager of een van de partijen van het samenwerkingsverband bezighouden met de uitvoering van het initiatief, berekend op basis van het brutoloon van die personen en vermeerderd met een opslag van 32%, naar rato van individuele gerealiseerde uren en uitgaande van 1.720 werkbare uren op jaarbasis; en c.een toeslag van 15% op de onder a en b bedoelde kosten ter subsidiëring van overige gemaakte kosten. 2.De kosten zijn, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, door de subsidieaanvrager daadwerkelijk gemaakt en betaald, ten laste van het initiatief gebleven en rechtstreeks aan het initiatief toe te rekenen. 3.Voor externe opdrachten wordt de marktconformiteit van de kosten bepaald door: a.een offerteprocedure waarbij ten minste drie offertes zijn aangevraagd en beoordeeld door de subsidieaanvrager, indien deze kosten meer bedragen dan € 50.000; of b.een transparante, objectieve en niet-discriminatoire aanbestedingsprocedure. 4.Voor kosten van een externe adviseur met een uurtarief lager dan € 125 per uur exclusief btw is een offerteprocedure als bedoeld in het derde lid niet vereist. Een hoger tarief dient met een offerteprocedure te worden aangetoond, ongeacht de waarde van de opdracht. 5.In afwijking van het eerste lid zijn kosten gemaakt door verbonden organisaties, samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband of organisaties die worden vertegenwoordigd in het bestuur van de subsidieaanvrager of in het bestuur van een samenwerkingspartner, slechts subsidiabel op basis van directe loonkosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en de toeslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

Er zijn twee tijdvakken gepland in 2020 waarin subsidie kan worden aangevraagd.
De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur. 70%

Soort kosten

Kosten subsidie aanvraag in te dienen 80 euro per uur  exclusief btw

Kosten van a,b,c,e diensten, de ‘eigen bijdrage’ van de onderneming’

Maak gratis afspraak voor 15 minuten adviesgesprek

Er zijn twee tijdvakken gepland in 2020 waarin subsidie kan worden aangevraagd. Maak een afspraak voor 15 minuten gratis video advies gesprek
De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur. 70%
Print Friendly, PDF & Email