Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

Richtlijn 95 46 EG 1995 van het europees parlement en de raad – bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van peroonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens