NEW PROSPECT:
Digitale leeromgeving

Er wordt op 1 februari 2021 gestart met de inrichting en implementatie van de Opdracht met daarin de volgende uitgangspunten:
De eerste groep deelnemers (20% van de opleidingen) gaat gebruik maken van de volledig ingerichte leeromgeving vanaf 21 augustus 2021. Dit betekent dat de leeromgeving (of een tijdelijke, representatieve variant daarvan, zonder koppelingen) voor begeleiders en beheerders begin april 2021 beschikbaar moet zijn.

De tweede groep deelnemers (60% van de opleidingen) gaat gebruik maken van de leeromgeving vanaf half februari 2022; begeleiders moeten vanaf september 2021 toegang hebben om onderwijsmaterialen klaar te zetten.


De derde groep deelnemers (20% van de opleidingen) gaat gebruik maken van de leeromgeving vanaf het begin collegejaar 2022-2023. Begeleiders moeten vanaf februari 2022 toegang hebben om onderwijsmaterialen klaar te zetten.
Vanaf collegejaar 2022-2023 is de DLO geïmplementeerd en operationeel conform programma van eisen bij de volledige organisatie.

"What really turned me over was the ability to understand how everything works without any prior knowledge."
John Doe
Designer

Experience design at scale

De huidige Overeenkomst dient opnieuw te worden aanbesteed. Per 1 februari 2021 wenst Windesheim te starten met de inrichting en de implementatie van een vanuit deze aanbesteding gecontracteerde Digitale leeromgeving (verder DLO of leeromgeving). Per collegejaar 2022-2023 dient de DLO volledig geïmplementeerd te zijn voor de gehele organisatie.

Doelstelling
Windesheim is op zoek naar een Opdrachtnemer welke tijdens de uitvoering van de Opdracht een DLO aanbiedt, inricht, ondersteunt, implementeert en onderhoudt, welke voldoet aan de technische en functionele eisen en welke past binnen de doelstelling van Windesheim van de digitale leerroute en de Digitale Campus.
 
Uitgangspunten Opdracht
Uitgangspunten voor het uitvoeren van de Opdracht zijn:

  • Er wordt op 1 februari 2021 gestart met de inrichting en implementatie van de Opdracht met daarin de volgende uitgangspunten:
    • De eerste groep deelnemers (20% van de opleidingen) gaat gebruik maken van de volledig ingerichte leeromgeving vanaf 21 augustus 2021. Dit betekent dat de leeromgeving (of een tijdelijke, representatieve variant daarvan, zonder koppelingen) voor begeleiders en beheerders begin april 2021 beschikbaar moet zijn.
    • De tweede groep deelnemers (60% van de opleidingen) gaat gebruik maken van de leeromgeving vanaf half februari 2022; begeleiders moeten vanaf september 2021 toegang hebben om onderwijsmaterialen klaar te zetten.
    • De derde groep deelnemers (20% van de opleidingen) gaat gebruik maken van de leeromgeving vanaf het begin collegejaar 2022-2023. Begeleiders moeten vanaf februari 2022 toegang hebben om onderwijsmaterialen klaar te zetten.
  • Vanaf collegejaar 2022-2023 is de DLO geïmplementeerd en operationeel conform programma van eisen bij de volledige organisatie.

Read More

Beoordelings- en gunningsprocedure

 
KO
Gewicht: 0%
 
Q:
1.3.1. De beoordelings- en gunningsprocedure bestaat uit de zes onderstaande stappen. De stappen hoeven niet per se in onderstaande volgorde uitgevoerd te worden. Aanbestedende dienst kan ervoor kiezen om van deze volgorde af te wijken.

1. Toetsing volledigheid
Er wordt getoetst of ingestemd is met alle eisen en de gevraagde bijlagen zijn gekoppeld in Negometrix, waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Een niet volledige Inschrijving kan leiden tot Uitsluiting.
 
Aanbestedende Dienst kan nadere informatie bij Inschrijver opvragen indien het binnen de grenzen van een kennelijke omissie valt.
 
2. Toetsing eisen aan de Inschrijver en Programma van Eisen
In het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt verklaard dat wordt voldaan aan het gestelde in deze Aanbesteding omtrent Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en selectiecriteria. Alleen de EMVI hoeft op verzoek de gevraagde bewijsstukken te overleggen. Het niet kunnen overleggen van bewijsstukken zal leiden tot Uitsluiting. Indien er referentieopdrachten worden geëist, dan dienen deze bij Inschrijving overlegd te worden. Het niet kunnen overleggen van de gevraagde referentieopdracht zal leiden tot Uitsluiting.

Door een Inschrijving in te dienen verklaard Inschrijver te kunnen voldoen aan de gestelde minimumeisen in het Programma van Eisen. Het is voor Windesheim niet mogelijk om alle gestelde eisen op voorhand te controleren. Windesheim kan ervoor kiezen om bepaalde eisen te verifiëren.

Na toetsing kan Inschrijver worden uitgenodigd om haar Inschrijving toe te lichten. De Inschrijving kan niet gewijzigd worden. Dit betreft een toetsingsmoment.
 
3. Beoordeling Gunningscriteria
Na toetsing van stappen 1 en 2 wordt er overgegaan tot beoordeling van de Gunningscriteria. Door het beoordelen van de Gunningscriteria wordt de ranking van Inschrijvers bepaald. Inschrijvers die zijn uitgesloten maken geen onderdeel uit van deze ranking.

Na beoordeling kan Inschrijver worden uitgenodigd om haar Inschrijving toe te lichten. De Inschrijving kan niet gewijzigd worden. Dit betreft een toetsingsmoment.

4. Gunningsbeslissing
Nadat de Inschrijvingen zijn beoordeeld, neemt Aanbestedende dienst de Gunningsbeslissing. Aansluitend gaat de Opschortende termijn lopen. Inschrijvers worden via Mijn Berichten op de hoogte gesteld. Inschrijver waaraan Opdrachtgever voornemens is te gunnen kan aan deze Gunningsbeslissing geen rechten ontlenen.

In de Gunningsbeslissing wordt inzicht gegeven in de scores van de EMVI en in de eigen scores van Inschrijver. Zowel de inschrijfprijs als de kwaliteitsscore van de EMVI wordt gecommuniceerd. Daarnaast wordt ook de totstandkoming van de eigen scores op het onderdeel Kwaliteit gemotiveerd.
 
5. Offerte verificatiefase
​De Inschrijver met de EMVI dient binnen zeven kalenderdagen na bekendmaking van de Gunningsbeslissing de formele bewijsstukken te overleggen. Indien Inschrijver de bewijsstukken niet kan overleggen, dan vindt Uitsluiting plaats. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, dan vindt alsnog Uitsluiting plaats of kan een reeds afgesloten Overeenkomst worden ontbonden zonder kosten en zonder de plicht tot schadevergoeding van Aanbestedende Dienst aan Inschrijver.

De Inschrijver met de EMVI wordt uitgenodigd voor een verificatiegesprek over de ingediende Inschrijving en een verificatie van gegevens. Inschrijver kan gevraagd worden aanvullende stukken te overleggen. Indien blijkt dat hetgeen de Inschrijver verklaard dan wel geoffreerd heeft onjuist is, dan heeft Windesheim het recht Inschrijver uit te sluiten. Bovendien kan deze Inschrijver aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte kosten door Windesheim en mogelijke ontstane schade. Windesheim heeft vervolgens de mogelijkheid het traject voort te zetten met de Inschrijver die tweede is geworden in de ranking. Er vindt geen herbeoordeling plaats en er wordt gegund aan de nummer twee van de ranking.
 
6. Toelichting niet gegunde Opdracht
Na afloop van de Opschortende termijn kan een afspraak worden gemaakt voor een toelichting op de niet gegunde Opdracht. Tijdens dit leergesprek is er volop ruimte tot het stellen van vragen over en weer.

Indien u hieronder Ja aanklikt, dan bevestigt u dat u bovenstaande eis heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Read More

remain responsive across devices

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

fall in love with our features

Real time stats

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Multilingual & translatable

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar.

Less plugins needed

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Amazingly responsive

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Community builder

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Easy to use interface

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Meet the power players of mr data world

It has never been easier to create pages and websites on WordPress

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder

Print Friendly, PDF & Email