Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL

FINANCIERINGSREGLEMENT DOORZAAM TEN BEHOEVE VAN DE VERGOEDING VOOR SCHOLINGSVOUCHERS

VoorwaardenScholingsvouchers2020FINANCIERINGSREGLEMENT DOORZAAM TEN BEHOEVE VAN DE VERGOEDING VOOR SCHOLINGSVOUCHERS Artikel 1 – Definities 1. DOORZAAM De Stichting DOORZAAM, verder te noemen Stichting. 2. SFU Stichting Fonds voor de Uitzendbranche. 3. Werkgever/uitzendorganisatie, verder te noemen uitzendorganisatie De uitzendonderneming als bedoeld Artikel 1 lid 2 van de cao Stichting Fonds Uitzendbranche. 4. Uitzendkracht/ flexkracht verder te noemen uitzendkracht Degene, die een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:690 en 610 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten. 5. Scholingsvoucher Een voucher t.w.v. €500 exclusief BTW ten behoeve van scholing van de uitzendkracht. 6. Het DOORZAAM vergoedingenportal Het portal van DOORZAAM www.doorzaamvergoedingenportal.nl waar al de handelingen rondom de vergoedingen plaatsvinden. 7. Salarisstrook Overzicht waarop zichtbaar is, dat er sprake is van loonbetaling aan de uitzendkracht tijdens het aanvragen van de scholingsvoucher. Artikel 2 – Vaststelling Vergoeding aan de Uitzendorganisatie 1. De Stichting kan aan de uitzendorganisatie scholingsvouchers toekennen ten behoeve scholing van de uitzendkracht. 2. Na de jaarlijkse vaststelling van de vergoeding door het bestuur, kan een uitzendorganisatie een bepaald aantal scholingsvouchers per tijdvak per uitzendorganisatie aanvragen bij de Stichting. De scholingsvouchers zijn voorbehouden aan die uitzendorganisaties die afdragen aan de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). 3. De uitzendorganisatie dient per tijdvak het aantal scholingsvouchers te reserveren via het vergoedingenportal van de Stichting. Het aantal te reserveren scholingsvoucher kan per tijdvak wisselen. Een reservering geeft geen recht op het gereserveerde aantal scholingsvouchers. Pas na aanvraag van de scholingsvoucher (op naam zetten) en goedkeuring van de Stichting is de toekenning van de scholingsvoucher een feit. De exacte voorwaarden zijn terug te vinden in het vergoedingenportal van de Stichting. 4. Het Bestuur van de Stichting kan in enig jaar besluiten om voor (intersectorale) samenwerkingsprojecten, een deel van de scholingsvouchers te reserveren (voor een bepaalde sector). Toekenning van de vouchers is voor uitzendorganisaties die participeren in deze projecten. Alle uitzendorganisaties die voldoen aan de gestelde criteria mogen deelnemen. Deze vergoeding zal eenmalig worden vastgelegd in een Addendum op het reglement. 5. De Stichting kan alleen scholingsvouchers uitkeren indien het SFU de jaarlijkse begroting van de Stichting heeft goedgekeurd. 2 DOORZAAM Reglement Scholingsvouchers 2020 Artikel 3 – Voorwaarden scholingsvoucher 1. De uitzendkracht is werkzaam bij een uitzendorganisatie in Fase A of B | Fase 1-2-3. 2. De uitzendkracht heeft een opleidingsniveau van maximaal MBO4. 3. De uitzendorganisatie draagt af aan SFU. 4. De uitzendkracht moet naar eigen inzicht een opleidingskeuze maken. Het moet wel een arbeidsmarktrelevante opleiding zijn. 5. De uitzendorganisatie adviseert de uitzendkracht in het maken van een keuze indien de uitzendkracht hier behoefte aan heeft. 6. De scholingsvoucher mag voor meerdere opleidingen gebruikt worden, tot een maximum van €500 exclusief BTW*. 7. Er mogen geen voorwaarden worden gesteld aan de uitzendkracht bij een studie die is betaald met de scholingsvouchers (bijvoorbeeld een studieregeling/ terugbetalingsregeling). 8. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de scholingsvoucher wordt gebruikt voor een door de uitzendorganisatie vereiste functie opleiding. 9. Het is niet mogelijk de scholingsvoucher te gebruiken voor een opleiding die de uitzendkracht sowieso aangeboden en betaald zou krijgen door de uitzendorganisatie. 10. Het is niet mogelijk de scholingsvoucher in te zetten voor gemaakte opleidingskosten die liggen voor de uitgiftedatum van de scholingsvoucher. 11. De uitzendorganisatie komt, ten behoeve van de betreffende uitzendkracht niet in aanmerking voor vergoeding indien reeds via andere vergoedingsregelingen vergoeding is verstrekt of zal worden verstrekt. 12. Per jaar mag er per uitzendkracht 1 scholingsvoucher worden aangevraagd. 13. De uitzendkracht ontvang geen geld, maar een digitale voucher met een waarde van €500 exclusief BTW* 14. De scholingsvoucher is niet inwisselbaar voor geld. 15. De uitzendkracht krijgt geen resttegoed aan geld. *Vergoeding in- of exclusief BTW? Aan uitzendorganisaties worden opleidingskosten exclusief BTW vergoed, omdat BTW voor uitzendorganisaties aftrekbaar is. Indien een uitzendkracht zelf de opleiding moet betalen, wordt er inclusief BTW vergoed, omdat dan de BTW niet aftrekbaar is. Het bedrag dat vergoedt wordt kan nooit boven de €500,- uitkomen. Artikel 4 – Voorwaarden scholing 1. Voor opleidingsinstituten kan gebruik worden gemaakt van partners van uitzendorganisaties of de opleidingspartners van de inleners. Daarnaast kan de uitzendkracht zelf een opleiding zoeken, mits dit een erkend opleider is. Dit kunnen bijvoorbeeld ROC’s zijn, Cedeo gecertificeerde opleiders, opleiders die lid zijn van NRTO of opleiders die gecertificeerde opleidingen aanbieden. 2. De opleiding mag geen interne opleiding van de uitzendorganisatie of inlener zijn. 3. De scholingsvoucher mag niet worden ingezet voor een opleiding bij eigen opleidingspartijen van de uitzendorganisatie, dan wel opleidingspartijen die op enige wijze gelieerd zijn aan de uitzendorganisatie die de scholingsvoucher aanvraagt (bijvoorbeeld een zusterorganisatie). 3 DOORZAAM Reglement Scholingsvouchers 2020 4. De scholingsvoucher mag niet worden ingezet voor een A- of B rijbewijs, omdat de arbeidsmarktrelevantie daarvan onvoldoende kan worden aangetoond. Andersoortige rijbewijzen zijn wel mogelijk (bijvoorbeeld BE of C). 5. De scholingsvoucher mag worden aangewend voor loopbaanadvies, bij een erkend loopbaanadviesbureau. Het traject moet leiden tot een persoonlijk leeractieplan. 6. De scholingsvoucher mag worden aangewend voor een EVC-traject, mits dit bij een door het Kenniscentrum EVC erkende partij is. 7. De scholingsvoucher mag worden aangewend voor een BBL-opleiding mits het de keuze van de uitzendkracht is om de scholingsvoucher hieraan te besteden. Artikel 5 – Uitbetalen vastgestelde vergoedingen aan Uitzendorganisatie 1. De vastgestelde vergoedingen kunnen door de Stichting als voorlopige vergoeding aan de uitzendorganisatie worden uitbetaald. 3. De definitieve vaststelling en toekenning van de vergoeding vindt plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar, bij vaststelling van de jaarrekening van de Stichting. 4. Het compleet en correct aanleveren van de documenten zijn een voorwaarde voor vergoeding van de gemaakte opleidingskosten. In het vergoedingenportal van de Stichting staat vermeld welke documenten noodzakelijk zijn voor vergoeding. Artikel 6 – Informatieplicht 1. De uitzendorganisatie zal de Stichting naar waarheid informeren en alleen vergoedingen aanvragen voor daadwerkelijk uitgevoerde scholing. De uitzendorganisatie dient op verzoek aan de Stichting alle gegevens te verstrekken welke voor de uitvoering van dit reglement nodig zijn, dan wel door de Stichting wenselijk worden geacht. De Stichting heeft het recht zelf of een onafhankelijke derde partij de verstrekte gegevens te (laten) controleren. 2. De Stichting zal dit reglement en bijbehorende documenten jaarlijks op de website van de Stichting publiceren. Artikel 7 – Aansprakelijkheid De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door anderen dan de stichting verrichte werkzaamheden voortvloeiend uit de uitvoering van dit reglement. Artikel 8 – Slotbepaling In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Stichting.

Print Friendly, PDF & Email
User Avatar

Tanvir